Protokol

Süreli Kullanım Yönergesi Ek 2- Kullanım SözleşmesiTARAFLAR

1.1 İşbu protokol ……………………… adresinde bulunan ……………… Müzesi Müdürlüğü ile …………………………… adresinde bulunan ……………………………… arasında imzalanmıştır. …………………… Müzesi Müdürlüğü bu protokolde Birinci Taraf, …………………….İkinci taraf olarak anılacaktır.

1.2. Birinci tarafı …………….………………….., İkinci tarafı ………………………… adına …………………………………. temsile tam yetkilidir.

PROTOKOLÜN KONUSU

2.1. İşbu Protokol ……………………..…………….‘ın …/…/…-…/…/… tarihleri arasında düzenleyeceği ………………………… kapsamında …/…/…….. tarihinde ...………………., …/…/…… tarihinde ………………… için kullanılması amacıyla ……………………’nin tahsisine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemek üzere düzenlenmiştir.

2.2. İşbu protokol, Bakanlığımız ………………… Müdürlüğünün …… tarih ve …… sayılı onayları uyarınca ……………………… tarafından ……….……………….. kapsamında …/…/…-…/…/… tarihleri arasında ……………………………………’nin DÖSİMM Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında ücretli / ücretsiz olarak tahsisi ve kullanım şartlarını belirlemek üzere yapılmıştır.

ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRECEK OLAN TARAFIN TAHSİS SÜRESİNCE MEKANIN KULLANIMI, İNSAN VE BİNA GÜVENLİĞİ İLE TESİSATA İLİŞKİN SORUMLULUKLARI; TAHSİSE İZİN VEREN TARAFIN DENETİME İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

3.1. Etkinlik ziyaret saatleri içinde gerçekleştirilecekse, İkinci Taraf ziyaretçilerin engellenmemesi için gerekli önlemleri almalıdır.

3.2. Etkinlik için gerekli elektrik, ses ve ışık tesisatı Birinci Taraf yetkililerinin gözetiminde İkinci Tarafça kurulur, mevcut elektrik tesisatı değiştirilemez. Birinci taraf, tesisatta meydana gelebilecek arızalardan sorumlu değildir.

3.3. İkinci taraf, tahsis edilen mekanın/alanın gerçekleştirilecek etkinlik için tasarlanmamış ve uyarlanmamış olduğunu kabul edecektir. Birinci Taraf etkinlikten edinilecek gelirde oluşabilecek kayıptan sorumlu değildir.

3.4. Tahsis süresince meydana gelebilecek kaza ve aksaklıklardan ve bunların tazmininden İkinci Taraf sorumludur.

3.5. Tahsis süresince tüketilen elektrik ve suyun bedeli İkinci Tarafça tahsis bedelinin ödendiği banka hesabına yatırılacaktır. (Ancak bu madde sadece ayrı sayaç bulunan yerler için geçerlidir.

3.5.1. Müze ve Örenyerlerindeki Tahsis süresince tüketilen elektrik, su, ısınma vb. giderler için kullanım bedeli olarak tahsis ücretinin %5 oranındaki tutarı ikinci tarafça tahsis bedelinin ödendiği banka hesabına yatırılacaktır.

3.5.2. Kültür Merkezlerindeki tahsis süresince tüketilen elektrik, su, yakıt vb. cari giderleri için kullanım bedeli olarak tahsis ücretinin %20 oranındaki ikinci tarafça tahsis bedelinin ödendiği banka hesabına yatırılacaktır.

3.6. Mekanın temizliğinden ve tahsis edildiği haliyle teslim edilmesinden İkinci Taraf sorumludur.

3.7. Mekanın Birinci Tarafça uygun görülen kısımlarında yiyecek / içecek tüketilebilir. Mekan sınırları içerisinde meşrubat ve çerez satışı amacıyla hiçbir satıcıya izin verilmez.

3.8. Faaliyet alanına yanıcı, patlayıcı ve zehirli madde sokulmamalı, alanda yeterli miktarda yangın söndürücü bulundurulmalıdır. Mekan girişindeki güvenlik kontrollerinin mümkün derecede ileri düzeyli cihazlarla (X-ray cihazı, el dedektörü vs.) yapılması sağlanmalıdır.

3.9. Yangından korunma, güvenlik ve sağlık amacı ile İkinci Tarafça mekan yakınında yeterli yangın söndürme teçhizatı ve ambulans bulundurulmalıdır.

3.10. Faaliyet için gerekli teçhizatın taşınması ve yerleştirilmesi için kullanılacak vasıtalar Birinci Tarafça uygun görülen alanlara park edilebilir.

3.11. Etkinliğin yapılacağı örenyeri sınırlarına ambulans, itfaiye ve güvenlik aracı (polis, jandarma, özel güvenlik) dışında motorlu araç giremez.

3.12. Kapalı mekanların çevresindeki açık alanlarda ve örenyerlerinde ancak Birinci Tarafça belirlenen kısımlarda sigara içilebilir.

3.13. Mekana fiziksel ve inşai müdahalede bulunulamaz, yapının özelliğini değiştirecek bir eklenti ve değişiklik yapılamaz. (Varsa) etraftaki çim ve bitkilerin zarar görmemesi için gerekli önlemler alınır. Meydana gelebilecek herhangi bir zarar İkinci Tarafça tazmin edilir.

3.14. Mekanın tertip ve düzeni, tuvaletlerin temizliği ve (varsa) vestiyerin yönetimi ve güvenliği yeterli sayıda görevli temin edilerek İkinci Tarafça sağlanır.

3.15. Mekana getirilecek ekipman listesinin Birinci Tarafa verilmesi ve onayının alınması, elektrikle çalışan ekipmanın Elektrikli Cihazlar Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.

3.16. Etkinlik çalışmalarını Birinci ve İkinci Tarafça belirlenecek kişiler gerçekleştirebilir. Bu kişilerin kimlik bilgilerinin ve ilgili cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kayıtlarının Birinci Tarafa verilmesi gerekir. Bildirilen kişiler dışında kimse görevlendirilemez. Birinci Taraf, insanlara veya mülkiyete zarar gelmesi ihtimali olduğunu değerlendirmesi halinde şahısların ya da başka şeylerin mekana girişine veya bulundukları yerde kalmasına müsaade etmeme ve mekana giren, mekandan çıkan veya mekanı başka bir amaçla kullanan herhangi bir şahsı durdurma ve arama yapma hakkını saklı tutar.

3.17. Faaliyet öncesi ve sonrası devir teslim işlemi yapılır. Olabilecek aksaklıklar tutanakla tespit edilir. Günlük etkinlik sonrasında mekan Birinci Taraf yetkililerince kapatılır. Malzeme boşaltma işlemi tahsis bitiş tarihinin sabahında yapılır.

3.18. Gerçekleştirilecek etkinliklerde ses seviyesi …… desibeli, sıcaklık derecesi ……°C’yi, etkinliğe katılacak kişi sayısı ………’i aşamaz.

3.19. İkinci Tarafın etkinlik için görevlendireceği özel güvenlik personelinin Birinci Tarafın uyarılarına, nöbetçi uzman ile müze güvenlik amirinin talimatlarına uyması gerekmektedir.

3.20. Birinci Taraf, tahsis süresince gerçekleştirilecek faaliyetlerin (ekipman nakli, kurulum, prova, icra, söküm, temizlik vb.) protokol esasları çerçevesinde yürütülmesine ilişkin gözetimini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda personel görevlendirir.

3.21. Siyasi partilerce gerçekleştirilen etkinlikler hariç olmak üzere, gerçekleştirilecek etkinliklerin tanıtımı amacıyla hazırlanacak afiş, poster, broşür, tanıtım videosu, televizyon reklamı vb. yayında Bakanlık logosu kullanılacaktır.

3.22. Bakanlıkla müşterek gerçekleştirilen etkinliklerin tanıtımı için hazırlanacak afiş, poster, broşür, tanıtım videosu, televizyon reklamı vb. yayında kullanılacak Bakanlık logosu katılımcı kuruluşlara ait logoların iki katı büyüklüğünde olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

4.1. Tahsis tarihinden önce etkinlik programı Birinci Tarafa verilmelidir. Birinci Taraf belirtilen program dışındaki faaliyetler hakkında cezai işlem başlatma hakkını saklı tutar.

4.2. Birinci Tarafın misafirleri için ayrılacak kontenjan ve misafirlerin etkinliği izlemeleri için ayrılacak kısımlar taraflarca ortak olarak belirlenecektir.

4.3. Etkinlik süresince yapılan film, fotoğraf, video vb. çekimlerine ait birer kopya Birinci Tarafa verilir. Çekimlerle ilgili olarak Müzelerle Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

4.4. Biletle girilen etkinliklerde Eğlence Vergisi tahakkuku için İkinci Taraf mekanın görev alanı içinde bulunduğu ilçe/belde belediyesinin mali hizmetler müdürlüğüne başvurmalıdır.

4.5 Protokolde yer almayan hususlarla ilgili olarak Birinci Tarafın önerileri doğrultusunda ilave madde eklenebilir.

PROTOKOL

5.1. İkinci Tarafın protokol hükümlerinden herhangi birine uymaması halinde Birinci Taraf protokolü tek taraflı olarak feshedecektir. İkinci Taraf Bakanlığa bağlı herhangi bir mekanda tekrar tahsis talebinde bulunamayacaktır.

5.2. Taraflar protokolün yorum ve uygulanmasından kaynaklı olabilecek anlaşmazlıklarda ……………… mahkemelerinin ve icra müdürlüklerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

5.3. İşbu sözleşme, taraflar arasında bütün hükümler kabul edilerek …/…/……… tarihinde …[Şehir]…’da 1 (bir) adedi ……[Birinci Taraf]……’a, 1 (bir) adedi …… [İkinci Taraf]……’a verilmek üzere 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.


[İkinci Taraf Temsilcisi]                                                             [Birinci Taraf Temsilcisi]