Müze ve Örenyeri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi Düzeltme İlanı

DÜZELTME İLANI

İdarenin Adı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

İhale Konusu

Müze ve Örenyeri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi

İhale Tarihi

22 Kasım 2016

İhale Yeri

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 10. Kat Toplantı Salonu

İrtibat Bilgileri

Adresi: Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 50 06530 Çukurambar Çankaya ANKARA

Telefon numarası: (312) 309 49 53 ‐ (312) 309 49 54

Faks numarası: (312) 312 21 25

Düzeltmeye konu ilanın yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı

07 Ekim 2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete

07/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak ilan edilen ihale duyurusunda sehven yer alan

“T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 370 (üçyüzyetmiş) Müze ve Örenyeri için ‘Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi’ yapılacaktır.” İfadesi, “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 376 (üçyüzyetmişaltı) ‘Müze ve Örenyeri için “Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi’ yapılacaktır.” şeklinde;

“Tahmin edilen bedel, 887.228.270,41-TL(sekizyüzseksenyedimilyonikiyüzyirmisekiz binikiyüzyetmiş TürkLirası kırkbirKuruş) ’dir.

Geçici teminat tutarı, 26.616.848,11(Yirmialtımilyonaltıyüzonaltıbinsekizyüzkırksekiz Türk Lirası onbir Kuruş)dir.” ifadesi,“Tahmin edilen bedel, 965.002.937,93-TL(dokuz yüz altmış beş milyon iki bin dokuz yüz otuz yedi TürkLirası doksan üç Kuruş) ’dir.

Geçici teminat tutarı, 28.950.088,14-TL (Yirmi sekiz milyon dokuz yüz elli bin seksen sekiz Türk Lirası on dört Kuruş)dir.” şeklinde düzeltilmiştir.

İhale dokümanında herhangi bir değişiklik yapılmamış olup tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen ilan metnindeki hususların esas alınması gerekmektedir.