Kurumsal Kart Yönergesi


KURUMSAL KART KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, kamu kurum ve kuruluşları ile ülkemizdeki yerleşik yabancı misyonlar (Diplomatik Temsilcilikler, Konsüler Temsilcilikler ve Uluslararası Kuruluş Temsilcilikleri [Fahri Temsilcilikler hariç]), üniversiteler, belediyeler, belediye iktisadi teşekkülleri, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, meslek oda ve borsalar, yasa ile kurulmuş meslek birlikleri tarafından Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında ücretsiz ziyaret hakkı tanınmayan ziyaretçilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerlerinin %20 oranında indirimli ziyaretine olanak sağlayan Kurumsal Kart’a ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

Bu Yönerge 01/04/2019 tarih ve 126 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.


İKİNCİ BÖLÜM


Kurumsal Kart ve Kurumsal Karta Esas Giriş Ücretleri

Madde 2- Kurumsal Kartlar 500 TL, 1.000 TL, 2.000 TL, 3.000 TL, 5.000 TL ve 10.000 TL’lik seçeneklerle satışa sunulacaktır.

Madde 3- Kurumsal Kart, Bakanlığımıza bağlı olan ve elektronik turnike sistemi ile el terminali bulunan müze ve örenyerlerinde bilet ücreti üzerinden % 20 indirim sağlayacaktır.

Madde 4- Kurumsal Kart, her ziyaretçi için turnikede ayrı ayrı okutulacak ve geçiş yapıldıkça bilet bedelleri indirimli olarak karttan düşecektir.

Madde 5- Karttaki bakiyenin giriş ücretinden az olması ve bilet bedelini karşılamaması halinde, söz konusu bakiye ile turnikeden tek geçiş yapılabilecektir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Kurumsal Kart Kullanım Esasları

Madde 6- Kurumsal Kartların Usulsüz kullanımına karşı gereken önlemin alınması kart talebinde bulunan kurumların sorumluluğundadır.

Madde 7- Kurumsal Kart başvuruları; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacak olup, yazı ekinde DÖSİMM web sitesindeki (http://www.dosim.gov.tr) “Mevzuat” bölümünde bulunan talep formu, ödemeye ilişkin dekont ve bazı kurumların ödeme işlemlerinde mevzuat hükümleri çerçevesinde damga vergisi kesintisi yapma zorunlulukları olması halinde yapılan kesintiye ait belgede yer alacaktır.

Madde 8- Kurumsal Kart bedeline %8 KDV dâhil olup, ödenecek tutardan hiçbir şekilde KDV Tevkifatı yapılmayacaktır.

Madde 9- Kurumsal Kart talebi için DÖSÎMM Gişe İşletmeleri Grup Başkanlığı ile Tel: 0312 470 87 85 veya e-posta adresi:gim@ktb.gov.tr irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Madde 10- Kurumsal Kart'a dair fatura için http://earsiv.muze.gov.tr e-Fatura portalına giriş yapılarak; ürün tipi “Kart” ve ürün adı “Kurumsal Kart” seçilerek, seri numarası “Kurumsal Kart Üzerinde Bulunan Numara” ile giriş yapılarak e-Fatura dokümanına ulaşılabilmektedir.

Madde 11- Kurumlar, farklı ziyaretçi grupları için birden fazla kart alabileceklerdir.

Madde 12- Kurumsal Kart yeniden yüklenebilir nitelik taşımamakta olup, yüklü olan TL. tutarı tükendiğinde kart tekrar kullanılamayacaktır.

Madde 13- Kartın/kartların kalan kredi miktarı kullanım sırasında turnike içi ekranlardan; tüm kullanımlara ilişkin ayrıntıları ise müze/örenyeri ziyaretinden 48 saat sonra kurum adına verilecek şifre aracılığı ile https://www.muze.gov.tr/kurumsalkart adresinden izlenebilecek ve çıktı alınabilecektir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Diğer Hususlar

Madde 14- Müze ve örenyeri girişlerinde, kullanılan Kurumsal Kartlar gezi süresince saklanır ve kontrollerde gösterilir.

Madde 15- Toplu ziyaretler, düzenleyen kurumlarca ilgili Müze Müdürlüklerine önceden bildirilir. Öğrenci gruplarının ziyaretleri ilgili Müze Müdürlüklerinden alınacak randevu çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 16- Bu yönergede yer almayan hususlar ile yer alan hususlara ilişkin istisnai uygulamalar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.


Kurumsal Kart Başvuru formu için tıklayınız.